4
ELO
17.30
KP-V P14-15, P8 Taso 2

GBK/vit - KP-V   2 - 1

Nynäs Park 7 N