KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT

Epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ehkäisy - toimintaohjeet

EPÄASIALLINEN KÄYTÖS KAUSTISEN POHJAN-VEIKOT RY:n TOIMINNASSA

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota menettelyohjeita turvallisen harrastusympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua epäasialliseen käytökseen ja häirintään, jos sellaista ilmenee.

Materiaali perustuu Olympiakomitean oppaaseen ”Lupa välittää – lupa puuttua ” ja Väestöliiton Et ole yksin -materiaaleihin

Epäasiallista käytöstä on:

Kiusaaminen

Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö

Kaikki toiminta, jonka kohde kokee epäasialliseksi, häiritseväksi tai uhkaavaksi

Epäasiallinen käytös voi ilmentyä sekä henkisenä, että fyysisenä toimintana

Mitä on seksuaalinen häirintä?
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta, erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi:
• seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet

• seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai intiimiä yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset

• seksuaalisesti värittyneet viestit, sähköpostit, puhelut, kuvat ja videot, julkaisut sosiaalisessa mediassa

Jos seksuaalinen häirintä kohdistu alle 16-vuotiaaseen, se voi täyttää seksuaalirikoksen tunnusmerkit.

Mitä on sukupuoleen perustuva häirintä?
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi:
• halventava puhe toisen sukupuolesta

• kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

Mikä on seksuaalirikos?
Seksuaalirikos on henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai lapsen normaalia kehitystä loukkaava teko. Teko voi tapahtua kasvotusten tai puhelimen tai internetin välityksellä. Alaikäisiä suojataan erityissäännöksin. Aikuisen alle 16- vuotiaaseen kohdistamat seksuaaliset teot ovat aina rikoksia. 18 vuoden suojaikäraja suojaa lasta ja nuorta luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa tapahtuvilta seksuaalisilta teoilta tai yhdynnöiltä. Henkilöitä, jotka ovat luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa ovat esimerkiksi lapsen tai nuoren opettaja, harraste- tai muu ohjaaja, valmentaja tai avustaja.

Seksuaalirikoksia ovat esimerkiksi:
• Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten

- Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

- lapsen rintojen, sukuelinten, takapuolen tai reisien koskettelu

- seksuaaliset ehdotukset, puheet ja viestit, jotka kohdistuvat alle 16-vuotiaaseen

- seksuaalisen materiaalin näyttäminen lapselle

- yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa

• Seksuaalinen ahdistelu

• Raiskaus

EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN ENNALTAEHKÄISY

RIKOSTAUSTAN TARKISTUS
Tarkastetaan rikostaustaote kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta

TOIMINTAMALLI EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN PUUTTUMISEEN JA VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN

SEURAN YHTEISTEN PELISÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

TIEDOTTAMINEN PELISÄÄNNÖISTÄ JA TOIMINTAOHJEISTA
Valmentajat – ohjaajat: koko seuran ohjaajapalaveri kerran vuodessa

Vanhemmat: vanhempainilta aina kauden alussa ryhmittäin/joukkueittain

Urheilijat: kauden alussa/kerran vuodessa valmentajat/ohjaajat käyvät urheilijoiden kanssa läpi pelisäännöt

Pelisäännöt ja toimintaohjeet nettiin helposti löydettäväksi

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

PALAUTTEEN KERÄÄMINEN
Kyselyt - kerran vuodessa kerätään palautekysely seuran toiminnasta. Tämä on tärkeää ottaa mukaan kyselyyn

TOIMINTAOHJEET KOHDATESSA EPÄASIALLISTA KÄYTÖSTÄ

 • 1.VALITUS VASTAANOTETAAN JA OTETAAN VAKAVASTI
  Ota vastuu asian eteenpäin viemisestä. Yhteydenottajaa kiitetään yhteydenotosta ja häntä kuunnellaan kiireettömästi. Pahoitellaan henkilön kokemaa epäasiallista kohtelua ja otetaan hänen ilmaisemansa huoli vakavasti. Ennen asian selvittämistä ei luvata yhtä ja toista lopputulemaa asialle. Luvataan seuraava yhteydenottoaika ja pidetään siitä kiinni, vaikka asia ei olisikaan edennyt.

 • Valituksen vastaanottoja kirjaa ylös:
 • Valituksen sisällön
 • Päivämäärä
 • Kuka on ottanut vastaan valituksen
 • ilmoittajan nimen jos se on tiedossa

Jos valituksen vastaanottaa joku muu kuin seurassa etukäteen nimetty henkiö, hän toimii kuten yllä ja toimittaa valituksen seurassa asiasta vastaavalle henkilölle.

 • 2.PÄÄTETÄÄN KUKA TAPAUSTA KÄSITTELEE
  Seurassa on etukäteen nimetty henkilöt, jotka ensisijassa käsittelevät valituksia. Jokaisessa tapauksessa on kuitenkin huomioitava käsittelijöiden puolueettomuus erikseen.

Valituksen tai huolen aiheet voivat nostaa voimakkaita tunteita, joten on tärkeää, että reilun prosessin takaamiseksi asiaa käsittelevät henkiöt eivät suoraan liity tapaukseen. Jos seurasta ei löydy tarpeeksi puolueettomia henkilöitä käsittelemään tapausta voi ulkopuolista henkilöä pyytää mukaan esimerkiksi lajiliitosta tai toisesta seurasta mahdollisuuksien mukaan.

Joissain tapauksissa voi oma valmentaja olla sopiva henkilö käsittelemään tapausta, esimerkiksi ryhmän tai joukkueen sisäisissä kiusaamistapauksissa. Varmistetaan, että tapausta käsittelevä henkilö saa tarvittaessa tukea.

 • 3.ARVIOIDAAN RIKOS- JA LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TARVE
  Jos olet epävarma siitä, onko kyseessä rikos, kysy aina neuvoa suoraan poliisilta, Rikosuhripäivystyksestä (www.riku.fi) tai Et ole yksin-palvelusta (www.etoleyksin.fi). Voit kysyä neuvoa kertomatta uhrin nimeä. Jos rikosilmoitus tehdään, mahdollisen rikoksen jatkokäsittely jätetään viranomaisille. Seuran sääntöjen vastaiseen muuhun toimintaan voidaan noudattaa tavallista kurinpidollista prosessia. Jos tapaus herättää huolen alaikäisen lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on perusteltua tehdä lastensuojeluilmoitus. Neuvoa lastensuojeluasioissa voi kysyä suoraan oman kunnan lastensuojelun neuvonnasta tai sosiaalipäivystyksestä.
 • 4.OSAPUOLTEN KUULEMINEN, KUN EI OLE SYYTÄ EPÄILLÄ RIKOSTA
  Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi luottamuksellisesti. Alaikäisten kuulemisesta täytyy informoida vanhempia ja saada heiltä lupa kuulemiseen, sekä antaa vanhemmille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa.
  • Kerro miksi henkilöä kuullaan
  • Kerro miten prosessi etenee
  • Älä kyseenalaisteta kertomusta

  Nämä kuulemiset kirjataan ylös ja kuullut henkilöt saavat mahdollisuuden lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen. Kirjauksiin merkitään seuraavat asiat:
  - Ketä on kuultu
  - Milloin
  - Ketkä ovat olleet paikalla
  - Kuulemisen sisältö
  - Mitä on sovittu jatkosta
 • Joissain tapauksissa seura ei tiedä ilmoittajaa, koska hän haluaa syystä tai toisesta pysyä tuntemattomana tai valitus tulee kolmannelta osapuolelta. Tällaisissa tapauksissa pyritään kuulemaan osapuolia yleisesti.
 • Esimerkiksi valituksen tekijä on vanhempi, mutta ei tiedetä kuka, voidaan kokemuksia ja palautetta kerätä vanhemmilta yleisesti ja luottamuksellisesti.
 • 5.PÄÄTÖKSET
 • Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa toiminnassa on ensisijaisena oltava lapsen tai nuoren etu. Toimenpiteet tehdään seuran sääntöjen mukaisesti. On suositeltavaa, että kurinpidollisista toimenpiteistä erityisesti koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää seuran hallitus. Seuran hallitusta tulee informoida kaikista häirintä- ja väkivaltatapauksista.
 • 6.KIRJALLINEN YHTEENVETO
  Tehdään käsittelystä kirjallinen yhteenveto, joka säilytetään toimistossa lukitussa kaapissa. Yhteenvetoon kirjataan:
  - Toimenpiteet
  - Kuulemiset
  - Tehdyt päätökset
  Yhteenvedon tekeminen on tärkeää, koska sitä saatetaan tarvita esimerkiksi tulevien ristiriitatilanteiden varalta.
 • 7.TIEDOTTAMINEN
  Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Jos valitus tai huoli on tullut esille yksityishenkilöltä, esimerkiksi vanhemmalta tai urheilevalta nuorelta, kerrotaan hänelle valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisusta perusteluineen. Jos valitus on tullut lajiliitosta, toimitetaan raportti selvityksestä lajiliitolle.
 • On pohdittava, milloin asiasta viestitään koko seuralle. Häirintä- ja väkivaltatapauksissa aihetta on suositeltavaa käsitellä vielä joukkueessa tai ryhmässä ja antaa urheilijoille mahdollisuus tulla puhumaan asiasta myös myöhemmin.
 • Koko prosessissa on huomioitava läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seuratoimihenkilöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.
 • TOIMINTAOHJEET EPÄILTÄESSÄ SEKSUAALIRIKOSTA

 • 1.ILMOITTAKAA POLIISILLE
  Jos on syytä epäillä seksuaalirikosta, on asian tutkiminen aina jätettävä poliisille. Seurassa tai lajiliitossa itsenäisesti tehty lisäselvittely voi haitata myöhemmin alkavaa rikostutkintaa. Jos kyseessä on alaikäinen, tulee informoida myös vanhempia.
 • 2.LASTENSUOJELUILMOITUS
  Jos epäilet alaikäiseen kohdistuvaa seksuaalirikosta, on tilanteesta tehtävä myös lastensuojeluilmoitus. Ilmoitus tehdään lapsen asuinkunnan sosiaalitoimeen.
 • 3.ÄLÄ KERRO KESKENERÄISESTÄ TUTKIMUKSESTA ETEENPÄIN, MUTTA EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN TULEE PUUTTUA
  Epäasialliseen käytökseen tulee puuttua, mutta ei leimata rikoksesta. Toisen kunniaa loukkaavan tiedon välittämisestä voi joutua vastuuseen. Kun syyte on nostettu, rikostutkinnasta voi kertoa.

VASTUUHENKILÖT SEURASSA:

Seuravastaava Tanja Kaustinen 040 522 8977
veikot@kp-v.fi

Seuran puheenjohtaja Minna Anttila 040 5919 706
minna.anttila1974@gmail.com
Ammunta

Hiihto Markus Hietala 040 5481 314

Jalkapallo Sari Stenman 050 3029 492

Futsal

Judo

Salibandy

Suunnistus Sami Löfbacka 040 7207 989

Voimistelu

Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto palvelee etänä 1.5-30.8:
Tavoitettavissa puhelimitse ja viestein
Ma ja Pe 10 - 17
Ti - Ke 10 - 16